TR Organik Programı

Genel
Yönetmelikler
Etko Dokümanları
Kontrol ve Sertifikasyon Süreci

ORGANİK TARIM NEDİR ? AMAÇLARI

21 .Yüzyılın başlarında hala tarımda kitle halinde üretimde bulunabilmek için her türlü istismar (aşarı ve gereksiz kullanım) yapılmakta ve bunun için de bilimin ve teknolojinin bütün imkânlarından faydalanılmaktadır. Bundan dolayı da çevre kirlenmekte, doğadaki tabii denge bir daha telafi edilemeyecek şekilde bozulmaktadır. Dünyanın bütün kaynakları hoyratça tahrip edilmekte, küresel ısınma ve kuraklık önlenemez şekilde devam etmekte, gelecek nesillerin yarını düşünülmemektedir. Bu gidişe herhangi bir şekilde "dur" denilmesi ve hiç olmazsa bundan sonraki zamanlarda bilim adamları ile birlikte devlet adamları ve toplum önderleri aklıselimle hareket etmelidirler. Yoksa insanlığın büyük felaketi de çok uzak olmayacaktır. Bu tespitler neticesinde organik tarımın hedeflerini (amaçlarını) şu başlıklar altında toplamak mümkündür.

1. Bütün canlılar için özellikle de insanlar için güvenli ve sağlıklı her türlü kullanım maddeleri elde etmek. Zehirli kimyasal ilâçlar ve gübrelerle uğraşarak 6 kat daha fazla kanser riski taşıyan üreticiler başta olmak üzere bebek yaştaki nesillerin, bizatihi kendilerimizin gelecek nesillerimizin devamını ve sağlığını korumak (Amerika Birleşik Devletlerinde 0-2, Avrupa Birliğinde ve özellikle Almanya'da 6 yaş grubu altındaki çocuk mamalarının üretiminde organik ürünlerin kullanılması yasal zorunluluk haline getirilmiştir).

2. Doğal Kaynaklan toprak, su, hava, bitki ve diğer kıt kıymetleri geliştirerek ve kalitelerini yükselterek muhafaza etmek,

3. Başta toprak olmak üzere her türlü canlı erozyonunu (aşınıp taşınmasını ve kaybolmasını) önlemek için bütün önlemleri almak,

4. Başta toprakların bünyesindeki her türlü canlı ve organik madde olmak üzere onları artırmak ve tarımı zenginleştirmek,

5. Her türlü su ve enerji tasarrufunu sağlamak, her türlü israftan kaçınmak,

6. Organik tarıma uygun projelerle kapama olarak küçük çiftçi işletmelerinden başlayarak ve onlarla sözleşme yaparak verilen primlere ve yapılan desteklerle çiftçileri bulundukları yerde hayata devam ettirmek, göçü ve yok olmalarını önlemek, fakat ürünlerinin değerfiyatla para etmesini sağlamak,

7. Organik tarım, bir yerde aynı zamanda da sözleşmeli tarım olduğu için, çiftçilerin yetiştirdikleri organik ürünler alınıp pazarlaması yapılarak pazarlama sorunu da çözülmüş olur. Bu şekilde üretici ile tüketici arasındaki mesafe kısaltılmış olur. Böylece de hem üretici emeğinin ve ürününün değer fiyatını almış, hem de tüketici taze ve kaliteli malı değer pahasına almış olur.

8. Yerel ve bölgesel üretimler organik tarım sayesinde desteklenmiş olacak ve çoğu yok olmaya yüz tutmuş bitkisel, hayvansal ve su ürünleri üretimleri teşvik edileceği için biyolojik çeşitlilik ve ende-mik türler geliştirilmiş olacaktır.

9. Organik tarımın en önemli hedeflerinden biri de üretim materyali olarak hiçbir şekilde Genetiği Değiştirilmiş Organizmaları (GDO) kullanmamaktır. Bu şekilde insan ve hayvanlarımız için temiz, sağlıklı ve güvenli ürünler ortaya konulmuş olacaktır.

10. Organik tarım sayesinde mümkün olduğu kadar daha ucuz ve daha uzun ömürlü üretim yapılarak özellikle küçük işletme sahibi üreticilerin gelirlerini artırmak çok önemli bir başka amaçtır. Organik tarım işletmelerinde bitkisel ve hayvansal üretim bir arada yapılacağı için önemli ölçüde işletmelerdeki bütünleşme amacı da gerçekleştirilmiş olacaktır.

Hiç şüphesiz ki, Organik Tarımın amaçları ile ilgili çok daha geniş fikir ve düşünce üretmek mümkündür. Ancak en esaslı ve temel alanları burada kısaca özetlenmeye çalışılmıştır.

İLK KONTAK VE TEKLİF
 1. Müteşebbis burada ürün ile ilgili bilgileri mutlaka kesinleştirmek zorundadır . 
 2. İlk kontakta genel bilgi verilmesi ve başvuru formunun gönderilmesi
 3. Müteşebbis başvurusu ve başvuru formunun değerlendirilmesi
 4. Fiyat teklifinin hazırlanıp bildirilmesi
 5. Fiyat teklifinin onaylaması
BAŞVURU
 1. Müteşebbis ETKO' nun talep ettiği her dokümanı en kısa sürede hazırlamalıdır.  
 2. Müteşebbis Üretim Bilgilerini iletir
 3. Müteşebbis İşletme Bilgilerini İletir ( İşletme hatları, Yerleşim Planı vs diğer belgeler )
 4. Başvuru Dosyasının Tamamlanması
KONTROL
 1. Kontrol tarihinin ve Kontrolörün belirlenmesi 
 2. Ürünlerin Kontrolü ve Örnekleme
 3. İşletmelerin Kontrolü (Depoların, Dokümantasyonun, Stok Durumunun vs.)
 4. Giriş Çıkış ve Satışların Kontrolü
 5. Kontrol raporunun düzenlenmesi
SERTİFİKASYON
 
Kontrol ve Kontrol Raporlarının Onaylanmasında Görev Alan Personel Sertifikasyon da yer Alamaz . Sertifikasyon Komitesi Bağımsızdır .
 1. Kontrol Raporunun Deperlendirilmesi
 2. Sertifikasyon Komitesinin Onayı
 3. Rapor ve Sertifikanın İletilmesi
 4. Satış İşlerimlerinin Başlaması